طرز مصرف کراتین در آقایان و بانوان


جدول 1- طرز مصرف کراتین منوهیدرات در ورزشکاران مرد

مرحله نگهدارنده مرحله بارگیری وزن بدن

4-2

گرم

9

گرم

کمتر از 36 کیلوگرم

5-3

گرم

10

گرم

41-36

کیلوگرم

6-3

گرم

11

گرم

45-42

کیلوگرم

7-4

گرم

13

گرم

50-46

کیلوگرم

7-4

گرم

14

گرم

55-51

کیلوگرم

8-4

گرم

15

گرم

59-56

کیلوگرم

8-4

گرم

16

گرم

64-60

کیلوگرم

9-5

گرم

17

گرم

68-65

کیلوگرم

9-5

گرم

18

گرم

73-69

کیلوگرم

10-5

گرم

19

گرم

77-74

کیلوگرم

10-5

گرم

20

گرم

82-78

کیلوگرم

11-6

گرم

22

گرم

86-83

کیلوگرم

12-6

گرم

23

گرم

91-87

کیلوگرم

12-6

گرم

24

گرم

95-92

کیلوگرم

13-7

گرم

25

گرم

بیشتر از 95 کیلوگرم

جدول 2- طرز مصرف کراتین منوهیدرات در ورزشکاران زن

مرحله نگهدارنده مرحله بارگیری وزن بدن

3-2

گرم

6

گرم

کمتر از 36 کیلوگرم

4-2

گرم

7

گرم

41-36

کیلوگرم

4-2

گرم

8

گرم

45-42

کیلوگرم

5-3

گرم

9

گرم

50-46

کیلوگرم

5-3

گرم

10

گرم

55-51

کیلوگرم

5-3

گرم

10

گرم

59-56

کیلوگرم

6-3

گرم

11

گرم

64-60

کیلوگرم

6-3

گرم

12

گرم

68-65

کیلوگرم

7-4

گرم

13

گرم

73-69

کیلوگرم

7-4

گرم

14

گرم

77-74

کیلوگرم

7-4

گرم

14

گرم

82-78

کیلوگرم

8-4

گرم

15

گرم

86-83

کیلوگرم

8-4

گرم

16

گرم

91-87

کیلوگرم

9-5

گرم

17

گرم

95-92

کیلوگرم

9-5

گرم

18

گرم

بیشتر از 95

کیلوگرم

توصیه های مهم هنگام مصرف کراتین:اگر در مرحله نگهدارنده وقفه ای 5 روزه یا بیشتر ایجاد شود، باید مراحل بارگیری و نگهداری را مجدداً از اول شروع کنید برای کسب نتیجه ایده آل بهتر است حداقل 2 ماه کراتین را مصرف کنید.کراتین زمانی بهترین اثر را دارد که همراه مواده قندی مصرف شود. هنگام استفاده از کراتین آب و مایعات به مقدار زیاد بنوشید در کنار مصرف کراتین می توانید از مکملهای فولات، ویتامینهای B6 و B12 نیز استفاده نمایید .

+ نوشته شده توسط بهزاد در سه شنبه سی ام آذر ۱۳۸۹ و ساعت 10:20 |